ENGLISH BELOW

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO

UTUL.STORE

 1.   Administratorem Danych Osobowych Sklepu internetowego dostępnego pod adresem: https://utul.store/, zwanej dalej Sklepem internetowym, jest Alicja Dziedziela prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „UTUL Alicja Dziedziela” pod adresem: ul. Rydygiera 60/6, 50-249 Wrocław, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 8943135261, REGON: 381856332, adres korespondencyjny: ul. Szewska 75-77 lok.49, 50-121 Wrocław, tel. +48 695164114 zwanym dalej Administratorem Danych Osobowych. Kontakt: contact@utul.store
 2.   Szanując Państwa prawa jako podmiotów danych osobowych (osób, których dane dotyczą) oraz respektując obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (zwaną dalej Ustawą) i inne właściwe przepisy o ochronie danych osobowych, zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych od Państwa danych osobowych. Wszyscy pracownicy zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie przetwarzania danych osobowych, a jako Administrator Danych Osobowych wdrożyliśmy odpowiednie zabezpieczenia oraz środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia najwyższego stopnia ochrony danych osobowych. Posiadamy wdrożone procedury i polityki ochrony danych osobowych zgodne z RODO, dzięki którym zapewniamy zgodność z prawem oraz rzetelność procesów przetwarzania danych, a także egzekwowalność wszelkich praw przysługujących Państwu jako osobom, których dane dotyczą. Dodatkowo w razie konieczności współpracujemy z organem nadzorczym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, tj. z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych (zwanym dalej PUODO).
 3.   Wszelkie zapytania, wnioski, skargi dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych, zwane dalej Zgłoszeniami, należy kierować na następujący adres e-mail contact@utul.store lub w formie pisemnej na adres ul. Szewska 75-77 lok.49, 50-121. W treści zgłoszenia należy w sposób wyraźny wskazać:
 4. dane osoby lub osób, których dotyczy Zgłoszenie;
 5. zdarzenie, które jest powodem Zgłoszenia;
 6. przedstawić swoje żądania oraz podstawę prawną tych żądań;
 7. wskazać oczekiwany sposób załatwienia sprawy.
 8.   W naszym Sklepie internetowym zbieramy następujące dane osobowe:
 9. – mogą być przetwarzane, gdy jako użytkownicy naszego Sklepu internetowego (w tym kontrahenci lub potencjalni kontrahenci) przekazują nam je Państwo za pośrednictwem poczty elektronicznej, formularza kontaktowego dostępnego w naszym Sklepu internetowym, poczty tradycyjnej lub przy kontakcie telefonicznym, w celu skorzystania z oferty naszego Sklepu internetowego.
 10. – jest niezbędny do prawidłowej wysyłki zamówionych dokumentów, folderów informacyjnych i/lub próbek towarów;
 11. – może być przetwarzany w przypadku kontaktu telefonicznego z Państwa strony (w tym jako kontrahentów lub potencjalnych kontrahentów), a także wtedy, gdy przekażą nam go Państwo za pośrednictwem poczty elektronicznej, formularza kontaktowego dostępnego w naszym Sklepie internetowym lub poczty tradycyjnej, w celu umożliwienia nam kontaktu z Państwem w razie zaistnienia takiej potrzeby w związku z wysyłką zamówionych dokumentów, folderów informacyjnych i/lub próbek towarów;
 12. – może być przetwarzany, gdy jako użytkownicy naszego Sklepie internetowego (w tym kontrahenci lub potencjalni kontrahenci) przekażą nam go Państwo w przypadku kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej, formularza kontaktowego dostępnego w naszym Sklepie internetowym, jak również za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub przy kontakcie telefonicznym; poprzez adres e-mail odpowiadamy na pytania związane z naszą ofertą;
 13. – informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie, takie jak adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach systemowych), wykorzystywane są w celach technicznych oraz statystycznych, w tym w szczególności do zbierania ogólnych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie),
 14. – dane niezbędne do wystawienia wszelkich faktur i innych dokumentów związanych z korzystaniem z naszego Sklepu internetowego.
 •   Każdy z Państwa jako osoba korzystająca z naszego Sklepu internetowego ma możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chce korzystać z naszych usług oraz udostępniać informacje i dane o sobie, w zakresie określonym treścią niniejszej Polityki prywatności.
 • Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:
 • dokonywania zakupów w naszym Sklepie internetowym za pomocą udostępnionego na stronie Sklepu internetowego formularza zamówień (art. 6 ust. 1lit. b RODO) – w tym zakresie podane dane osobowe zostaną usunięte w momencie sfinalizowania określonej transakcji;
 •  realizowania usługi (subskrypcji) newsletteru (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – w tym zakresie podane dane osobowe zostaną usunięte w momencie wycofania zgody i usunięcia się listy subskrybentów newsletteru;
 • wykonywania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze Danych Osobowych w szczególności prowadzenia dokumentacji, wystawianie faktur, itp.  (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – w tym zakresie dane osobowe zostaną usunięte po spełnieniu określonych obowiązków prawnych;
 • bieżącej komunikacji związanej z funkcjonowaniem Sklepu internetowego (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – w tym zakresie dane osobowe zostaną usunięte w momencie wycofania zgody;
 • ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed tymi roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych) – w tym zakresie dane osobowe zostaną usunięte w momencie wygaśnięcia danych roszczeń, jednak co do zasady po upływie 3- letniego okresu przedawnienia roszczeń.
 •   Źródłem przetwarzanych przez Administratora Danych Osobowych są Państwo, tj. osoby, których dane dotyczą.
 • Państwa dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej
  w rozumieniu przepisów RODO. W przypadku gdyby dane osobowe były przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, zostaną Państwo o tym uprzednio poinformowani, a Administrator będzie stosować niezbędne zabezpieczenia, o których mowa w rozdziale V RODO.
 1. Zgodnie z przepisami RODO każda osoba, której dane osobowe przetwarzamy jako Administrator Danych Osobowych,  ma prawo do:
 2. dostępu do swoich danych osobowych, o którym mowa w art. 15 RODO,
 3. bycia informowanym o przetwarzaniu danych osobowych, o którym mowa w art. 12 RODO,
 4. poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, o których mowa w art. 16 RODO,
 5. usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym), o którym mowa w art. 17 RODO,
 6. ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 RODO,
 7. przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO,
 8. wniesienia sprzeciwu od przetwarzania danych osobowych, o czym mowa w art. 21 RODO,
 1. niepodlegania profilowaniu, o którym mowa w art. 22 w zw. z art. 4 pkt 4 RODO,
 2. wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), o którym mowa w art. 77 RODO.
 3. Jeżeli chcą Państwo skorzystać ze swoich praw, o których mowa w punkcie poprzedzającym, proszę użyć właściwych zakładek w Sklepie internetowym, które pozwalają usunąć Państwa konto i dane zgromadzone w naszym Sklepie internetowym lub proszę przesłać wiadomość drogą poczty elektronicznej na adres e-mail lub w formie pisemnej na adres korespondencyjny, o których mowa w pkt. 1 lub 3 powyżej.
 4. Każdy stwierdzony przypadek naruszenia bezpieczeństwa jest dokumentowany, a w razie wystąpienia jednej z sytuacji określonych w przepisach RODO lub Ustawy, o takim naruszeniu przepisów o ochronie danych osobowych informowane są osoby, których dane dotyczą, oraz – jeżeli ma to zastosowanie – PUODO.
 5. Polityka Plików Cookies stanowi odrębny dokument znajdujący się pod adresem: https://utul.store/privacy-policy/
 6. W kwestiach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności, odpowiednie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego. W przypadku niezgodności postanowień niniejszej Polityki prywatności z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

EN

PRIVACY POLICY OF THE ONLINE STORE  UTUL.STORE 

 1.   The Administrator of Personal Data of the Online Store available at: https://utul.store/, hereinafter referred to as the Online Store , is Alicja Dziedziela running a business under the name “UTUL Alicja Dziedziela” at: ul. Rydygiera 60/6, 50-249 Wrocław, entered into the Central Register and Information on Economic Activity, NIP: 8943135261, REGON: 381856332, correspondence address: ul. Szewska 75-77 lok. 49, 50-121 Wrocław, tel. +48 695 164 114 hereinafter referred to as the Personal Data Administrator. Contact: contact@utul.store 
 2.   Respecting your rights as subjects of personal data (data subjects) and respecting applicable law, including in particular Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of individuals in connection with the processing of personal data and on the free movement of such data and the repeal of Directive 95/46 / EC (general regulation on data protection), hereinafter referred to as the GDPR , the Act of May 10, 2018 on the protection of personal data (hereinafter referred to as the Act) and other relevant provisions on the protection of personal data, we undertake to maintain the security and confidentiality of personal data obtained from you. All employees have been properly trained in the processing of personal data, and as the Personal Data Administrator, we have implemented appropriate safeguards as well as technical and organizational measures to ensure the highest level of personal data protection. We have implemented procedures and policies for the protection of personal data in accordance with the GDPR, thanks to which we ensure compliance with the law and reliability of data processing processes, as well as the enforcement of all your rights as data subjects. Additionally, if necessary, we cooperate with the supervisory authority in the territory of the Republic of Poland, i.e.PUODO ). 
 3.   All inquiries, applications, complaints regarding the processing of personal data by the Personal Data Administrator, hereinafter referred to as Notifications , should be sent to the following e-mail address contact@utul.store or in writing to the address ul. Szewska 75-77 room 49, 50-121. The content of the notification should clearly indicate: 
 4. data of the person or persons to whom the Application relates; 
 5. the event that is the reason for the Report; 
 6. present your requests and the legal basis for these requests; 
 7. indicate the expected way of settling the matter. 
 8.   In our Online Store, we collect the following personal data: 
 9. name and surname – may be processed when, as users of our Online Store (including contractors or potential contractors), you provide them to us via e-mail, the contact form available in our Online Store, traditional mail or by telephone, in order to use offers of our Online Store. 
 10. address of residence / correspondence – it is necessary for the correct shipment of the ordered documents, information folders and / or samples of goods;  
 11. telephone number – may be processed in the event of telephone contact on your part (including as contractors or potential contractors), and also when you provide it to us via e-mail, the contact form available in our Online Store or traditional mail, in order to enabling us to contact you if necessary in connection with the shipment of ordered documents, information folders and / or samples of goods; 
 12. e-mail address – may be processed when, as users of our Online Store (including contractors or potential contractors), provide it to us in the event of contact via e-mail, the contact form available in our Online Store, as well as via traditional mail or by telephone contact; we answer questions related to our offer via e-mail;  
 13. device IP address – information resulting from the general principles of Internet connections, such as the IP address (and other information contained in system logs), are used for technical and statistical purposes, in particular to collect general demographic information (e.g. about the region from which the connection is made), 
 14. NIP and company name – data necessary to issue any invoices and other documents related to the use of our Online Store. 
 15. possibly other data may be collected as part of managing specific matters or may be provided by you as users of our Online Store via e-mail, contact form available in the Online Store, traditional mail or by telephone contact.  
 16.   Each of you, as a person using our Online Store, has the option to choose whether and to what extent he wants to use our services and provide information and data about himself, to the extent specified in this Privacy Policy.  
 17. We process your personal data for the purpose of: 
 18. making purchases in our Online Store using the online order form available on the Store’s website (Article 6 (1) (b) of the GDPR) – in this regard, the personal data provided will be deleted at the time of finalizing a specific transaction; 
 19.  provision of the newsletter subscription service (Article 6 (1) (a) of the GDPR) – in this respect, the personal data provided will be deleted when the consent is withdrawn and the list of newsletter subscribers is deleted; 
 20. performing legal obligations incumbent on the Personal Data Administrator, in particular keeping documentation, issuing invoices, etc. (Article 6 (1) (c) of the GDPR) – in this respect, personal data will be deleted after fulfilling certain legal obligations; 
 21. ongoing communication related to the functioning of the Online Store (Article 6 (1) (a) of the GDPR) – in this regard, personal data will be deleted when the consent is withdrawn; 
 22. establishing and pursuing claims or defending against these claims (Article 6 (1) (f) of the GDPR, i.e. the legitimate interest of the Personal Data Administrator) – in this respect, personal data will be deleted at the time of expiry of the claims, but in principle after 3 the summer limitation period for claims. 
 23.   The source of the Personal Data processed by the Administrator is you, i.e. the data subjects. 
 24. Your personal data is not transferred to a third country or an international organization  
  within the meaning of the provisions of the GDPR. In the event that personal data are transferred to a third country or an international organization, you will be informed in advance, and the Administrator will apply the necessary safeguards referred to in Chapter V of the GDPR. 
 25. We do not disclose any personal data to third parties without the express consent of the data subject. Personal data without the consent of the data subject may be made available only to public law entities, i.e. authorities and administration (e.g. tax authorities, law enforcement authorities and other entities authorized by generally applicable law). 
 26. Personal data may be entrusted for processing to entities processing such data on our behalf as the Personal Data Administrator. In such a situation, as the Personal Data Administrator, we conclude a contract for entrusting the processing of personal data with the processor. The processing entity processes the entrusted personal data only for the purposes, to the extent and for the purposes indicated in the entrustment agreement referred to in the preceding sentence. Without entrusting your personal data for processing, we would not be able to run our business as part of the Online Store or deliver shipments with the ordered Products. As the Personal Data Administrator, we entrust personal data for processing in particular to the following entities: 
 27. providing hosting services to the website on which our Online Store operates, 
 28. providing postal, courier and shipping services – in order to deliver parcels with ordered Products, 
 29. providing us with other services that are necessary for the current functioning of the Online Store.   
 30. Personal data is not subject to profiling by us as the Personal Data Administrator within the meaning of the provisions of the GDPR. 
 31. In accordance with the provisions of the GDPR, each person whose personal data we process as the Personal Data Administrator has the right to: 
 32. access to your personal data, as referred to in art. 15 GDPR, 
 33. to be informed about the processing of personal data referred to in art. 12 GDPR, 
 34. correct, supplement, update and rectify personal data referred to in art. 16 GDPR, 
 35. deletion of data (the right to be forgotten), referred to in art. 17 GDPR, 
 36. restriction of processing referred to in art. 18 GDPR, 
 37. transfer the data referred to in art. 20 GDPR, 
 38. object to the processing of personal data, as referred to in art. 21 GDPR, 
 39. in the case of the legal basis referred to in point 10 lit. d above – the right to withdraw consent at any time without affecting the lawfulness of processing based on consent before its withdrawal, 
 40. not being subject to the profiling referred to in Art. 22 in connection with joke. 4 point 4 of the GDPR, 
 41. lodging a complaint to the supervisory body (i.e. to the President of the Personal Data Protection Office) referred to in art. 77 GDPR. 
 42. If you want to exercise your rights referred to in the preceding point , please use the appropriate tabs in the Online Store that allow you to delete your account and data collected in our Online Store or send a message by e-mail to the e-mail address or in the form of in writing to the correspondence address referred to in point 1 or 3 above. 
 43. Each identified security breach is documented , and in the event of one of the situations specified in the provisions of the GDPR or the Act, the data subjects are informed about such a breach of the provisions on the protection of personal data, and – if applicable – PUODO. 
 44. The provisions of this Privacy Policy apply to the possible extent to all persons with whom we are in legal relations and for whom we are also the Administrator of their personal data, including in particular our contractors, newsletter subscribers and participants of loyalty programs or partner programs organized by us. . 
 45. The Cookies Policy is a separate document available at: https://utul.store/privacy-policy/
 46. In matters not covered by this Privacy Policy, the relevant provisions of generally applicable law shall apply. In the event of non-compliance of the provisions of this Privacy Policy with the above provisions, these provisions shall prevail.